Festiwal literatury eksperymentalnej Ha!wangarda. Edycja wyszehradzka

06-08.10.2016

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda organizowany w Krakowie od 2010 r. to święto twórczości awangardowej, eksperymentalnej i niekonwencjonalnej. Co roku uczestnicy mają okazję poznać szeroki wybór najciekawszych zjawisk literatury cyfrowej, zobaczyć nietypowe podejścia do medium książki i poszerzyć swoje literackie horyzonty w trakcie licznych warsztatów i wykładów. Festiwal to także okazja do wymiany doświadczeń, burzliwych dyskusji i twórczych zabaw – prawdziwe awangardowe bachanalia.

Nie inaczej będzie w roku 2016.

Dla edycji wyszehradzkiej program przygotowaliśmy wspólnie z partnerami z Czech (Psí víno) oraz Słowacji (Ars Poetica). Skupiamy się na prezentacji twórców i organizacji z Węgier, Czech, Słowacji i Polski.

W ciągu trzech intensywnych dni (6–8 października) zgłębiać będziemy bardzo odmienne, równie inspirujące i nowatorskie obszary.

Pierwszy z nich to świat niezależnych wydawnictw publikujących książki artystyczne. W centrum Krakowa w niecodziennych lokalizacjach zostanie rozmieszczona wielopunktowa wystawa, po której oprowadzać będzie kuratorka wraz z przedstawicielami wydawnictw. Wyjątkowe książki zobaczyć będzie można także w trakcie prezentacji twórców podczas wydarzeń festiwalowych.

Drugi obszar, który pragniemy przedstawić, to wyjątkowa subkultura – demoscena. Uznani członkowie sceny z krajów Grupy Wyszehradzkiej przedstawią najciekawsze elementy historii demosceny, od początków aż po produkcje współczesne. Demoshow odbywać się będzie z realnego sprzętu, czyli m.in. komputerów Atari XL/XE, ZX Spectrum, Commodore 264. Prawdziwa gratka dla fanów lo-fi.

Wreszcie, jak co roku, sercem Ha!wangardy będą prezentacje poezji nowomedialnej, generatywnej i eksperymentalnej, performanse, czytania i pokazy w wykonaniu zarówno stałych bywalców Ha!wangardowej sceny, jak i twórców przybywających do miasta literatury po raz pierwszy.

Nie zaniedbujemy także części warsztatowej. Uczestnikom gorąco polecamy warsztaty przekładu eksperymentalnego, twórczości liberackiej, konceptualizmu oraz muzyki elektronicznej. Poprowadzą je najlepsi specjaliści w tych dziedzinach.

Wśród ekscytujących wydarzeń towarzyszących m.in. projekcja filmu Sławomira Shutego i Tomka Bochniaka Cargo i wykład Jaya Davida Boltera!

Serdecznie zapraszamy!

• • •

UWAGA

Pełne opisy wydarzeń, sylwetki artystów i szczegóły organizacyjne w języku polskim i angielskim zamieszczane są na stronie http://ha.art.pl/hawangarda

• • •

Kraków, 06–08.10.2016

Strona festiwalu na Facebooku

 

 

• • •

P R O G R A M

 

Czwartek, 6 października

 

Miejsce zbiórki: Księgarnia / Wystawa, ul. Józefińska 9

18.00–19.15: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Ksero czyli oryginał”

prowadzenie: Martyna Nowicka

spacer odbędzie się w języku angielskim

 

Księgarnia Korporacji Ha!art w Bunkrze Sztuki, pl. Szczepański 3a

19.30: Wernisaż wystawy „Ksero czyli oryginał” prezentującej wydawców książek artystycznych z krajów grupy wyszehradzkiej

 

Bomba, pl. Szczepański 2/1

21.00: Elektroniczny Festiwal Lodówki – występ grupy Rozdzielczość Chleba

22.00: Pokaz animacji Sławomira Shutego i Tomasza Bochniaka pod tytułem Cargo + rozmowa z twórcami

 

 

Piątek, 7 października

 

Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 6, sala 1093

11.45–13.15: Wykład Jaya Davida Boltera: Popular modernism and the digital plenitude (wydarzenie towarzyszące)

 

Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10

18.00–19.15: Bezsensowne? Niepotrzebne? Warsztaty czytania tekstów »konceptualnych«

prowadzenie: Mikołaj Spodaryk

zapisy: korporacja@ha.art.pl

19.30–20.00: Prezentacja interaktywnego filmu eksperymentalnego autorstwa Katarzyny Bazarnik i Jakuba Wróblewskiego – adaptacji Finnegans Wake FIRST WE FEEL THEN WE FALL

20.00: MEDIA ART SHOW

Prezentacje utworów eksperymentalnych. Artyści z krajów Grupy Wyszehradzkiej (i nie tylko) zaprezentują poezję nowomedialną, generatory, game art, dzieła z rozszerzoną rzeczywistością, kombinatoryczne i inne.

Dzieła zaprezentują między innymi: Álvaro Seiça, Argasek, Jay D. Bolter, Maria Engberg, Jan Faix, Alinta Krauth, Leszek Onak, Ian Mikyska, Jason Nelson, Martin Solotruk, Loránd Szécsényi-Nagy.

 

 

Sobota, 8 października

 

Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego)

12.00–13.15: Warsztaty KOLAŻU, czyli spróbuj pisania cudzymi słowami

prowadzenie: Katarzyna Bazarnik

zapisy: korporacja@ha.art.pl, warsztaty prowadzone będą po polsku

13.15–14.30: Przekłam eksperymentalny / Experimental translying – warsztaty tłumaczeniowe

prowadzenie: Aleksandra Małecka, Katarzyna Szymańska

zapisy: korporacja@ha.art.pl, zapraszamy osoby, które posługują się językiem polskim lub angielskim

 

Pawilon Wystawowy, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a

15.30–16.00: Wykład Marka Debnara: Behind the Name

16.00–17.30: Literary organizing. Meeting & discussion with Ars Poetica, Psí víno and Ha!art

udział wezmą: Olga Pek (Psí víno), Ondřej Buddeus (Psí víno), Martin Solotruk (Ars Poetica), Kaja Puto (Korporacja Ha!art)

prowadzenie: Justyna Jochym, Aleksandra Małecka

 

Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28

18.15–19.45: Warsztaty: Creating chiptune / lo–fi music

prowadzenie: Yerzmyey

zapisy: korporacja@ha.art.pl, głównym językiem warsztatu będzie język angielski

20.00: Prezentacje twórczości demoscenowej z krajów grupy wyszehradzkiej + dyskusja z twórcami

uczestnicy: Kris3D, Pinokio, Hellboj, MMS i Satori

prowadzenie: Piotr Marecki

• • •

Projekt dofinansowany został ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

• • •

Strony partnerów:

http://www.psivino.cz/
http://www.arspoetica.sk/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: www.visegradfund.org

• • •

Patroni medialni

Kraków Miasto Literatury: http://miastoliteratury.pl/
Radio Kraków: http://www.radiokrakow.pl/
Nowa Europa Wschodnia: http://new.org.pl/
Herito: http://www.herito.pl/
Rita Baum: http://ritabaum.pl/
KULTURAtka: http://www.kulturatka.pl/
Dziennik Polski: http://www.dziennikpolski24.pl/
FRAGILE: http://www.fragile.net.pl/

 

 

Ha!wangarda Experimental Literature Festival V4 Edition

 

The International Literary Festival Ha!wangarda organized in Krakow since 2010 is a celebration of avant-garde, experimental and unconventional creative work. Every year, participants have the opportunity to get to know a wide array of the most interesting developments in digital literature, to see atypical approaches to the medium of the book, and to broaden their literary horizons during numerous workshops and lectures. The Festival is an occasion to exchange experiences, to engage in lively discussions and to participate in creative games -- a true avant-garde bacchanalia.

It won’t be any different in 2016.

For the Visegrad edition, we prepared a programme together with partners in the Czech Republic (Psí víno) and Slovakia (Ars Poetica). We are concentrating on the presentation of the creators and organizations from Hungary, Czech Republic, Slovakia and Poland.

During three intense days (October 6–8), we will explore very different, inspiring and innovative areas.

The first will be the world of the independent publishers that put out art books. In the centre of Krakow, in unusual locations, an exhibition will be set up in multiple places, around which a tour guide and publishing representatives will take participants.  Exceptional books will be on display during the presentations of the creators that will be run throughout the course of the festival events.

The second area, which we wish to present, is an extraordinary subculture -- the demoscene. Renowned members of the scene from the Visegrad countries will put forth the most interesting elements of the history of the demoscene, from the beginning to contemporary production. Demoshow will take place on real equipment, like the Atari XL/XE, ZX Spectrum, and Commodore 264 computers. A real treat for fans of lo-fi.

Finally, as every year, the heart of Ha!wangarda will be presentations of new media, generative, and experimental poetry, performances, readings and other works by regulars of the Ha!wangarda scene and those visiting our city of literature for the first time. 

We will also not neglect the workshop portion of our programme. We warmly recommend workshops in experimental translation, liberature, conceptualism and electronic music to all participants. They will be led by the best specialists in these fields.

Among the exciting events that will accompany the festival, we have a film screening of Cargo by Sławomir Shuty and Tomasz Bochniak and a lecture by Jay David Bolter!

We invite you all!

• • •

Descriptions and details of events, as well as guest bios in Polish and English are published on the http://ha.art.pl/hawangarda/about website.

• • •

Cracow, 06–08.10.2016

 

 

• • •

P R O G R A M M E

 

Thursday, October 6th

 

Walk around the center of Kraków

Meeting spot: Księgarnia / Wystawa, ul. Józefińska 9

18.00–19.15: Curator-guided tour of the exhibition “Photocopy or the original”

curator: Martyna Nowicka

 

Korporacja Ha!art’s bookstore at the Bunkier Sztuki Gallery, pl. Szczepański 3a

19.30: Opening of the exhibition “Photocopy or the original” presenting artbook publishers from Visegrad countries

 

Bomba, pl. Szczepański 2/1

21.00: Electronic Fridge Festival – a performance by the group Rozdzielczość Chleba

22.00: Screening of the animation Cargo by Sławomir Shuty and Tomasz Bochniak + discussion with the filmmakers

 

 

Friday, October 7th

 

Faculty of Mathematics and Computer Sciency, Jagiellonian University Campus, ul. Łojasiewicza 6, room 1093

11.45–13.15: A lecture by Jay David Bolter: Popular modernism and the digital plenitude (accompanying event)

 

Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10

18.00–19.15: Pointless? Useless? A workshop on reading »conceptual« texts

led by: Mikołaj Spodaryk

the workshop will be conducted in Polish, but English materials and translation can be made available upon earlier request

please register at: korporacja@ha.art.pl

19.30–20.00: Presentation of the interactive experimental film by Katarzyna Bazarnik and Jakub Wróblewski – an adaptation of Finnegans Wake: FIRST WE FEEL THEN WE FALL

20.00: MEDIA ART SHOW

Presentations of experimental works (new media poetry, online poetry generators, augmented reality works, combinatorial works and other) authored by artists from the Visegrad region and other countries, Participants include: Álvaro Seiça, Argasek, Jay D. Bolter, Maria Engberg, Jan Faix, Alinta Krauth, Leszek Onak, Ian Mikyska, Jason Nelson, Martin Solotruk, Loránd Szécsényi-Nagy.

 

 

Saturday, October 8th

 

Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12 (entrance from ul. Szujskiego)

12.00–13.15: (Liberatic Collage or “Try writing in someone else’s words”)

led by: Katarzyna Bazarnik

the workshop will be conducted in Polish, but English materials and translation can be made available upon earlier request

please register at: korporacja@ha.art.pl

13.15–14.30: Przekłam eksperymentalny / Experimental translying – a translation workshop

led by: Aleksandra Małecka, Katarzyna Szymańska

participants whose languages include Polish or English are invited

please register at: korporacja@ha.art.pl

 

Exhibition Pavilion, Bunkier Sztuki Gallery, pl. Szczepański 3a

15.30–16.00: A talk by Marek Debnar: Behind the Name

16.00–17.30: Literary organizing. Meeting & discussion with Ars Poetica, Psí víno and Ha!art

participants: Olga Pek (Psí víno), Ondřej Buddeus (Psí víno), Martin Solotruk (Ars Poetica), Kaja Puto (Korporacja Ha!art)

moderators: Justyna Jochym, Aleksandra Małecka

 

Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28

18.15–19.45: Workshops: Creating chiptune / lo–fi music

led by: Yerzmyey

the main language of the workshop will be English

please register at: korporacja@ha.art.pl

20.00: Presentations of demoscene art from the Visegrad region + discussion with sceners

participants: Kris3D, Pinokio, Hellboj, MMS and Satori

moderator: Piotr Marecki

• • •

The project is co-funded by the International Visegrad Fund.

• • •

Partners' websites:

http://www.psivino.cz/
http://www.arspoetica.sk/

International Visegrad Fund: www.visegradfund.org

• • •

Media patrons:

Kraków Miasto Literatury: http://miastoliteratury.pl/
Radio Kraków: http://www.radiokrakow.pl/
Nowa Europa Wschodnia: http://new.org.pl/
Herito: http://www.herito.pl/
Rita Baum: http://ritabaum.pl/
KULTURAtka: http://www.kulturatka.pl/
Dziennik Polski: http://www.dziennikpolski24.pl/
FRAGILE: http://www.fragile.net.pl/

• • •

Projekt Petronela Sztela      Realizacja realis

Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w naszej polityce prywatności.

Zgadzam się na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information